نمایشگاه آسانسور و سنگ

نمایشگاه آسانسور و سنگ

یش از ۴۰۰شرکت داخلی و خارجی آخرین دستاوردهای خود را در زمینه سنگ ، صنایع معدنی و صنعت آسانسور در محل دائم نمایشگاه بین المللی تهران به نمایش گذاشته اند.

ادامه مطلب